Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Listopad 2021

Nové povinnosti řidičů při předjíždění cyklistů

Byla přijata novela zákona o silničním provozu, která nabude účinnosti dne 1.1.2022. Novela mj. zakotvila povinnost řidiče motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet tzv. bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 metru. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1 metr.

Ústavní soud rozhodnul, že účastníky shromáždění nelze ztotožňovat preventivně

Ústavní soud ve svém aktuálním nálezu dospěl k závěru, že do práva pokojně se shromažďovat lze neústavně zasáhnout i prostřednictvím opatření s tzv. odrazujícím účinkem. V posuzovaném případě takovým opatřením bylo (preventivní) zjišťování totožnosti stěžovatele jako účastníka shromáždění ze strany policie. Podle Ústavního soudu lze mít za to, že pokud je kolektivně (tj. v podstatě anonymně) projevován názor spočívající v kritice státu, pak může jako odrazující působit takový postup státního orgánu či policie, který potenciálně vede k evidenci jednotlivých osob takový „protistátní“ názor zastávajících. Ústavní soud rovněž dovodil, že policie pochybila i tím, že stěžovatele nepoučila o důvodu svého postupu způsobem, který by byl způsobilý legitimizovat omezení jeho práv. Předmětnou poučovací povinnost policie upravenou v zákoně o policii je třeba podle Ústavního soudu vykládat tak, že nepostačí, pokud policista uvede pouze označení konkrétního zákonného ustanovení, na jehož základě výzvu k prokázání totožnosti činí, ani pokud jej jen cituje či parafrázuje, policista je povinen právní důvod svého postupu vztáhnout na konkrétní okolnosti prováděného ztotožnění a ztotožňované osobě jej náležitě (byť nikoli nutně obsáhle) vysvětlit.

Nejvyšší soud dovodil, že neužívání bytu nájemcem není obecně důvodem pro výpověď

Nejvyšší soud se zabýval posouzením otázky, zda neužívání bytu jeho nájemcem lze považovat za tzv. jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu ze strany pronajímatele podle nového občanského zákoníku. NS dospěl k závěru, že v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 není neužívání bytu samo o sobě výpovědním důvodem, a to ani podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. d) o. z.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby