Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Prosinec 2023

Whistleblowing  – nové povinnosti pro zaměstnavatele zaměstnávající alespoň 50 zaměstnanců

Blíží se termín – 15. 12. 2023 – od kdy mají mít zaveden vnitřní kontrolní systém k ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing) zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň 50 zaměstnanců. Počet zaměstnanců se obecně posuzuje k 1. lednu kalendářního roku, tento rok se ale posuzuje ke dni 1. 8. 2023 (den nabytí účinnosti zákona). Více podrobností se můžete dočíst v našem článku zde: https://www.muzikarpartners.cz/whistleblowing-ochrana-oznamovatelu-prichazi-od-1-8-2023-na-scenu/

Ústavní soud k určení hodnoty věci pro účely výpočtu náhrady nákladů řízení ve sporu o vydání věci

Ústavní soud zrušil ve svém nálezu rozhodnutí krajského soudu, který v odvolacím řízení týkajícím se sporu o uložení povinnosti vydat vozidlo vyšel při rozhodování o náhradě nákladů řízení vítězné straně z tarifní hodnoty v částce 10 000 Kč podle § 9 odst. 1 advokátního tarifu  (narozdíl od soudu prvního stupně, který při určení výše odměny advokáta vyšel z hodnoty sporu ve smyslu § 8 odst. 1 advokátního tarifu, tedy z hodnoty vozidla určené z kupní ceny sjednané v kupní smlouvě). Ústavní soud dospěl k závěru, že krajský soud pochybil, když nestanovil hodnotu předmětu sporu podle § 8 odst. 1 advokátního tarifu. Podle ÚS je‑li předmětem řízení věc penězi ocenitelná, je třeba pro výpočet odměny advokáta použít primárně toto ustanovení, podle něhož se za tarifní hodnotu považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká.

Nejvyšší soud: fyzická osoba – podnikatel v postavení spotřebitele

Mezi právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8.11.2023 byla přijata i tato: Spotřebitelem může být nejen nepodnikající fyzická osoba, ale též fyzická osoba -podnikatel, jedná-li mimo rámec své podnikatelské činnosti. K ujednání omezujícímu či vylučujícímu práva spotřebitele na náhradu újmy se nepřihlíží [§ 1812 odst. 2, § 1814 odst. 1 písm. a) o. z.] i v případě, že s podnikatelem uzavřel smlouvu jiný podnikatel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby