Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Newsletter Prosinec 2020

Dne 1. 1. 2021 nabude účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích, která přináší např. tyto změny:

  • Zjednodušení pravidel splacení peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným do výše 20 tisíc Kč
  • Povinnost právnické osoby, která je členem voleného (tj. i statutárního) orgánu kapitálové společnosti nebo družstva, zmocnit bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala
  • Změny v pravidlech odstoupení z funkce člena voleného orgánu obchodní korporace
  • Změny ve schvalování smlouvy o výkonu funkce a způsobu odměňování za výkon funkce
  • Změny ke zveřejňování a obsahu zprávy o vztazích
  • Zásadní změny v akciových společnostech, zejména v monistickém systému vnitřní struktury.

Doporučujeme individuální konzultace ohledně nutnosti změny zakladatelských dokumentů a stanov, ujednání, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními novely, pozbývají závaznosti dnem 1.1.2021. Obchodní korporace jsou povinny do 1 roku od účinnosti novely uzpůsobit zakladatelské právní jednání novele. Novela rovněž ukládá povinnost zapsat nově některé skutečnosti do obchodního rejstříku či uložit listiny do sbírky listin do 6 měsíců od účinnosti novely.

Dne 1. 1. 2021 nabude účinnosti významná novela zákoníku práce, která přináší např. tyto změny:

  • Zavedení sdíleného pracovního místa, nová pravidla pro počítání dovolené, změny v oblasti náhrady újmy

Nejvyšší soud k podnájmu

Nejvyšší soud dospěl ve svém aktuálním rozhodnutí k závěru, že nestanoví-li jinak zákon nebo dohoda účastníků, řídí se podnájem subsidiárně úpravou užití věci, která je obsahu daného podnájmu nejbližší; je však třeba vždy vycházet z povahy podnájemního vztahu jako vztahu závislého na nájemním (hlavním) vztahu (co do svého vzniku, obsahu i trvání). Zvláštní úprava přezkumu oprávněnosti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2314 o. z.) se na podnájemní vztah nepoužije.

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby