Aktuality

Publikujeme odborné články v tištěných i elektronických médiích, vydáváme elektronický newsletter PrávoNews a přinášíme novinky ze světa advokacie a práva. S námi jste v obraze.

Publikované články

Publikovaný článek 16. 5. 2024

K (ne)valorizaci vnosů při vypořádání SJM

Právnický časopis Bulletin advokacie publikoval článek JUDr. Vladimíra Muzikáře, který polemizuje se závěry nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkajícího se možné valorizace vnosů učiněných ve formě investice ze SJM do výlučného majetku jednoho z manželů při vypořádání SJM po jeho zániku v důsledku rozvodu manželství účastníků.

JUDr. Vladimír Muzikář, advokát

Publikovaný článek 5. 3. 2024

Upomínací řízení na Slovensku – inspirace k efektivnějšímu vymáhání pohledávek v Česku

Článek publikovaný na serveru pravniprostor.cz rozebírá tzv. upomínací řízení, které funguje od roku 2017 na Slovensku a představuje pro věřitele zajímavý nástroj usnadňující a urychlující proces vymáhání pohledávek, zejména pokud jde o pohledávky mezi podnikateli. Článek se zabývá otázkou, zda bychom se mohli u sousedů na Slovensku inspirovat.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Publikovaný článek 24. 8. 2023

K zákonu o preventivní restrukturalizaci

Článek shrnuje základní aspekty procesu preventivní restrukturalizace, jak vyplývají z návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Publikovaný článek 25. 7. 2023

Některé vnosy a zápočty a vypořádání společného jmění manželů

Článek publikovaný na serveru epravo.cz se zabývá situací, kdy každý z manželů má povinnost nahradit při vypořádání zaniklého společného jmění manželů to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek (zápočet) a každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek (vnos).

JUDr. Ing. Petr Večeřa, advokát

Publikovaný článek 27. 6. 2023

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů přichází od 1. 8. 2023 na scénu

Od 1. 8. 2023 nabývá účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 250 zaměstnanců, jsou povinni zavést vnitřní oznamovací systém (tzv. etickou linku, online schránku důvěry či whistleblowing platformu) již od 1. 8. 2023; zaměstnavatelé zaměstnávající 50 – 250 zaměstnanců pak od 15. 12. 2023. Ochrana oznamovatelů se ale dotýká všech podnikatelů, oznamovatel je totiž oprávněn podat v chráněném režimu také externí oznámení ministerstvu spravedlnosti. Aktualizovali a rozšířili jsme právní informace, o kterých jsme dříve psali v článku Whistleblowing – nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů.

Mgr. Martina Staňková, advokátka

Publikovaný článek 19. 6. 2023

Je neuvedení ceny v kupní smlouvě o převodu nemovitostí důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva?

Právnický časopis Bulletin advokacie publikoval článek JUDr. Vladimíra Muzikáře a JUDr. Andrey Kovač Muzikářové, který rozebírá, zda je podle současné právní úpravy a rozhodovací praxe nezbytně nutné, aby kupní smlouva o prodeji nemovitosti obsahovala uvedení kupní ceny, nebo zda postačí uvést kupní cenu např. ve znaleckém posudku, na který smlouva odkáže.

JUDr. Vladimír Muzikář a JUDr. Andrea Kovač Muzikářová

Publikovaný článek 21. 3. 2023

Postoupení pohledávky daňového dlužníka

Článek se zabývá situací, kdy dojde k postoupení pohledávky daňového dlužníka za třetí osobou (poddlužníkem) v okamžiku, kdy tato pohledávka ještě není splatná a daňová exekuce dosud není zahájena, tudíž poddlužník ještě nemůže být informován o zahájení exekuce, resp. není mu doručen exekuční příkaz (např.) příslušného finančního úřadu k přikázání jiné peněžité pohledávky. Jak se má ovšem poddlužník zachovat, pokud je mu v předestřeném období doručena informace o postoupení této pohledávky, nicméně před splatností této pohledávky je mu současně doručen exekuční příkaz správce daně k přikázání jiné peněžité pohledávky?

Mgr. Jakub Žiška, advokát

Publikovaný článek 27. 2. 2023

Nezbytná právní pomoc ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/21

Článek pojednává o aktuálním nálezu Ústavního soudu, jímž byla zrušena část zákona o advokacii, která umožňovala určení advokáta Českou advokátní komorou jen takovému žadateli, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňovaly.

Mgr. Tomáš Veverka, advokátní koncipient

Publikovaný článek 19. 12. 2022

Změny ve spotřebitelském právu od ledna 2023

Dne 6. ledna 2023 nabude účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená právní úprava přináší důležité změny, které by měly vést zejména k posílení práv spotřebitelů v jednotlivých právních vztazích. Ve stručnosti uvádíme alespoň nejpodstatnější z nich.

Mgr. Jakub Žiška, advokát

Publikovaný článek 21. 9. 2022

Postoupení směnečné pohledávky ze směnky na řad vymáhané exekučně

Článek publikovaný na serveru epravo.cz rozebírá situaci, kdy dochází k postoupení směnečné pohledávky vyplývající ze směnky vystavené na řad až za situace, kdy již bylo o směnečném nároku pravomocně soudy rozhodnuto, a na základě tohoto exekučního titulu je vedena exekuce proti osobě směnečně zavázané coby povinnému.

JUDr. Petr Večeřa, advokát

Publikovaný článek 25. 7. 2022

Whistleblowing – nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Příspěvek přehledně rekapituluje základní principy nového návrhu zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), vymezuje povinné subjekty a jejich povinnosti vč. sankcí za nedodržení, upřesňuje, jakých informací se návrh zákona týká a vymezuje tzv. oznamovatele a jejich ochranu.

Mgr. Martina Staňková, advokátka

Publikovaný článek 14. 3. 2022

K odpovědnosti smluvních partnerů při zpracování osobních údajů

Článek publikovaný na serveru epravo.cz pojednává o jedné ze stěžejních otázek problematiky ochrany a zpracování osobních údajů, kterou je vymezení postavení správce a zpracovatele a odpovědnosti správce za zpracování prováděné zpracovatelem, a to ve světle aktuálního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Mgr. Martina Staňková, advokátka

Publikovaný článek 23. 2. 2022

K zásadě veřejnosti soudního jednání

Článek publikovaný na serveru PRÁVNÍ PROSTOR pojednává o zásadě veřejnosti soudního jednání, shrnuje, kdy lze účast veřejnosti omezit či vyloučit, a rozebírá, zda lze omezit veřejnost soudního jednání z důvodu protiepidemických opatření.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Publikovaný článek 20. 12. 2021

Neomezená volba soudního exekutora oprávněným není protiústavní

Další kolo „bitvy“ o zavedení teritoriality soudních exekutorů nedávno proběhlo u Ústavního soudu ČR. Skupina poslanců a senátorů se domáhala zrušení části exekučního řádu umožňující volbu exekutora dle uvážení oprávněného. Řízení u Ústavního soudu skončilo nálezem Ústavního soudu ze dne 2.11.2021, sp. zn. Pl. ÚS 15/18, kterým Ústavní soud návrh zamítl. V příspěvku jsou rozebrány důvody, pro které Ústavní soud návrh zamítl.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Publikovaný článek 3. 12. 2021

Opravy kotlů a kamen. Povinnost nájemce nebo pronajímatele?

Nejeden pronajímatel zažil spor s nájemcem o to, jaké všechny náklady spojené s užíváním bytu musí nájemce hradit. Přestože nám vládní nařízení k občanskému zákoníku na spoustu otázek dávají odpověď, jsou situace, kdy odpověď není úplně jednoznačná. Jak je tomu v případě oprav plynových kamen či kotlů? Tato otázka nabývá v zimním období na aktuálnosti.

JUDr. Ondřej Sasín, advokátní koncipient

Novinka 13. 9. 2021

Společnost bez právní subjektivity a společné jmění manželů

Článek nastiňuje klíčové otázky pro řešení vztahů společnosti bez právní subjektivity a společného jmění manželů, kterými jsou zejm. vlastnické právo k věcem ve společnosti nabytých před a za trvání manželství a vypořádání účasti ve společnosti při zániku společného jmění manželů.

JUDr. Petr Večeřa, advokát

Publikovaný článek 5. 8. 2021

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.1.2022

Článek přináší přehled nejpodstatnějších změn v exekucích, které přinese novela o.s.ř. a exekučního řádu k 1.1.2022, včetně zastavování bezvýsledných exekucí, zastavování bagatelních exekucí do 1500 Kč, změn ve způsobu započítávání vymoženého plnění či nových povinností plátců mzdy.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Publikovaný článek 22. 7. 2021

Zamyšlení nad podmíněným odsouzením a prodloužením zkušební doby

Článek publikovaný na serveru epravo.cz se zaměřuje na problematiku spáchání trestného činu ve lhůtě pro rozhodnutí o podmíněném odsouzení, tedy spáchání trestného činu v roční lhůtě pro rozhodnutí o podmíněném odsouzení následující již po uplynutí prvně stanovené zkušební doby.

Mgr. Ondřej Sasín, advokátní koncipient

Publikovaný článek 14. 6. 2021

Na cestě ke spravedlivému určení vypořádacího podílu člena bytového družstva

Článek se zabývá dlouho a stále diskutovaným a vyvíjejícím se problémem zákonného a spravedlivého určení výše vypořádacího podílu bývalého člena bytového družstva, který pozbývá členství v bytovém družstvu jinak než v souvislosti s převodem či přechodem družstevního podílu, tj. například v důsledku jeho vyloučení z družstva nebo snad ještě častěji v rámci exekučního či insolvenčního řízení vedeného proti němu.

Mgr. Hynek Mádl, advokát

Publikovaný článek 8. 5. 2021

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů 2021

Článek popisuje, jaké změny přináší nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který bude účinný od 1.6.2021, včetně sankcí za nedodržení stanovených povinností.

JUDr. Andrea Kovač Muzikářová, advokátka

Publikovaný článek 20. 4. 2021

Vady převáděné nemovitosti, odstoupení od smlouvy a dobré mravy

Naše advokátní kancelář zaznamenala úspěch se svým dovoláním u Nejvyššího soudu ČR, který sám svým rozhodnutím změnil rozsudky soudu prvého stupně a soudu odvolacího tak, že zamítl žalobu na určení vlastnického práva k pozemkům v důsledku odstoupení od kupní smlouvy ze strany žalobce pro rozpor odstoupení s dobrými mravy.

Mgr. Jakub Žiška, advokát

Publikovaný článek 1. 4. 2021

Náhrada škody podle pandemického zákona

Pokračování příspěvku na téma nového tzv. pandemického zákona se zaměřuje na problematiku náhrady škody v režimu pandemického zákona a odpovědnosti státu za škodu způsobenou fyzickým i právnickým osobám během stavu pandemické pohotovosti.

Mgr. Martina Staňková, advokátka

Publikovaný článek 15. 3. 2021

Pandemický zákon jako právní rámec pro efektivní zvládnutí epidemie COVID- 19?

V legislativní smršti by neměl uniknout pozornosti v podstatě každého občana a podnikatelů zvláště, tzv. pandemický zákon. Jedná se o zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID- 19, který nabyl účinnosti 27. 2. 2021 na dobu jednoho roku, tedy do 28. 2. 2022.

Mgr. Martina Staňková, advokátka

Publikovaný článek 11. 1. 2021

Ve stínu daňové novely aneb o čem se nemluví

Článek poukazuje zásadní zvýšení daní zavedené daňovou novelou účinnou od 1.1.2021 ve vztahu k některým příjmům, o kterém se veřejně dosud takřka nemluví.

JUDr. Vladimír Muzikář, advokát

Publikovaný článek 5. 1. 2021

Koronavirus, práce z domu a stravenky

Článek se zaměřuje na možnosti smluvního nastavení práce z domu (nejen) v současné době pandemie nemoci Covid-19.

Mgr. Ondřej Sasín, advokátní koncipient

Publikovaný článek 9. 12. 2020

Epidemie koronaviru, nouzový stav a insolvence

Současná situace kolem pandemie nemoci COVID-19 může vést u značného množství podnikatelů k závažným finančním problémům, v jejichž důsledku se tito podnikatelé mohou dostat do úpadku.

Mgr. Juraj Greš, advokát

Publikovaný článek 31. 5. 2020

Koronavirus a smlouvy o zájezdu

V tomto článku publikovaném na epravo.cz se dočtete,  jak lze postupoval v situaci, kdy v důsledku pandemie koronaviru nelze nastoupit zakoupený zájezd.

JUDr. Petr Večeřa, advokát

Neříkáme, že to nejde

Hledáme řešení

Tým zkušených profesionálů

Specializace, spolupráce, kontinuita

Více než 30 let zkušeností

S právem si umíme poradit

Chcete o nás vědět více?

Zeptejte se nebo nás navštivte

sekretariat@mpak.cz

543 236 362
606 644 864

Sídlo kanceláře v Brně

Parkovat je možné na zóně C od 6:00 do 17:00 ZDARMA.

Havlíčkova 13 a 15,
602 00 Brno

Sídlo pobočky v Piešťanech

Osobní schůzky pouze po předchozí domluvě.

Teplická 7434/147,
921 22 Piešťany    Právní služby